Tel: 322264435
Mikołów, woj. śląskie

image image image image image image image image
1 2 3 4 5 6 7 8
Serwis Naprawa laptopów Wymiana matrycy
Previous następna
 • 1
 • 2
Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

 

SPIS TREŚCI

 

1. DEFINICJE

2. ZGŁOSZENIA SERWISOWE

3. ODBIÓR PRZESYŁKI

4. CZAS NAPRAWY

5. GWARANCJA NA NAPRAWĘ

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7. ZAPEZPIECZENIA

8. CENY

 

 

 

1. DEFINICJE

 

 

 1.1.

serwis- Dział SERWIS, ADEE SOFT USŁUGI INFORMATYCZNE KASPRZAK ADAM 43-190 MIKOŁÓW, UL. RYNEK 1

 1.2.

klient- osoba lub firma, która zgłosiła sprzęt do wyceny, diagnozy lub naprawy

 1.3.

RMA- nadany przez system numer zlecenia (zgłoszenia) sprzętu do serwisu

 1.4.

kurier- pracownik spedytora lub osoba występująca w jego imieniu

 

 

2. ZGŁOSZENIA SERWISOWE

 

 

 2.1.

Warunkiem rozpoczęcia naprawy sprzętu lub usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia naprawy lub usługi serwisowej.

 2.2.

Zgłoszenie sprzętu klienta do serwisu może nastąpić osobiście lub po otrzymaniu przesyłki kurierem z dokładnym opisem usterki oraz dostarczonymi danymi kontaktowymi do siedziby firmy ADEE-SOFT.

 

 

 2.3.

Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz sobotę od 9:00 do 13:00. Zgłoszenia obsługiwane są przez pracowników serwisu.

 2.4.

Z chwilą wpłynięcia zgłoszenia oraz dostarczenia sprzętu przez klienta uruchamiana jest procedura nadania numeru RMA.

 2.5.

Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnej umowy serwisowej realizowane są na warunkach zawartych w tej umowie.

 2.6.

Wszystkie zgłoszenia realizowane są wg kolejności w jakiej wpłyną do serwisu. Numer RMA nie jest tutaj podstawą do reklamacji i służy on wyłącznie jako identyfikator zgłoszenia i naprawy.

 2.7.

Serwis wydaje klientowi dokument "Pokwitowanie" z numerem RMA , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru naprawianego lub reklamowanego sprzętu.

 2.8.

Po wykonaniu naprawy / usługi  serwis przekazuje przedmiotowy sprzęt klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Drugą formą wydania laptopa jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.

 

 

 

3. ODBIÓR PRZESYŁKI

 

 

 

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do następującej procedury:
Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą.

 

 

 

Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. Jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający:

 

-

opis uszkodzenia,

-

nr listu przewozowego

-

datę doręczenia

-

oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat, które powinny być potwierdzone dokumentem zakupu sprzętu

 

 

Protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać listownie do siedziby serwisu.

* Firma ADEE-SOFT Usługi Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za jakości usług świadczonych przez przewoźnika.

 

 

4. CZAS NAPRAWY LAPTOPÓW

 

 

 4.1.

Naprawa gwarancyjna.

 4.1.1.

Czas naprawy gwarancyjnej jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta i biegnie od dnia dostarczenia sprzętu wraz z kompletem dokumentów (karta gwarancyjna, dokument zakupu) do serwisu.

 4.1.2.

W przypadku wad formalnych dokumentów gwarancyjnych czas naprawy biegnie od dnia usunięcia tych wad przez klienta.

 4.1.3.

Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji.

 4.2.

Naprawa pogwarancyjna laptopów / PC / LCD / kasy.

 4.2.1.

Czas naprawy pogwarancyjnej - płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników i nie jest ustalony.

 4.3.

średni czas naprawy wynosi 14 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 4.1.1 i 4.2.1. Jeśli po tym terminie serwis nie będzie w stanie dokonać naprawy lub wykonać usługi, klient zostanie o tym poinformowany jak w pkt. 4.4.

 4.4.

O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, klient zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail, wiadomością tekstową sms lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.

 4.5.

Po upływie 15 dni od momentu zawiadomienia klienta o zakończeniu naprawy a nie odebraniu przez niego w tym terminie sprzętu, będzie naliczana opłata za depozyt w wysokości 5 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata ta będzie naliczana przez kolejne dni a po 30 dni, po tym terminie sprzęt zostanie złożony do depozytu sądowego o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie i /lub e-mailowo. Koszty operacyjne związane z doręczeniem zawiadomienia pokrywa w całości klient, nie mniej jednak niż 20 zł netto.

 

 

5. GWARANCJA

 

 

 5.1.

Na wykonane naprawy komputera, laptopa, kasy fiskalnej, monitorów oraz  wykonane usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia z wyłączeniem oprogramowania oraz jego instalacji i konfiguracji.

 5.2.

Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź dokumencie sprzedaży.

 5.3.

Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją (w tym również przypadków określonych w pkt. 5.4) lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego.

 5.4.

Gwarancja na elementy nie obejmuje:

 

-

uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania , itp.),

-

uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,

-

uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji laptopa oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,

-

przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),

-

części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych,

-

części, których naprawę podjęły osoby trzecie lub podmioty nie będące serwisem,

 

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

 6.1.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy.

 6.2.

Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę.

 6.3.

Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

 6.4.

Punkt serwisowy zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

 6.5.

Nasz serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego notebooka o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

 

 

7. ZABEZPIECZENIA

 

 

 7.1.

Adee-Soft w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu.

 7.2.

Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

 

 

8. CENY

 

 

 8.1.

Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny w siedzibie serwisu, oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Minimalna cena usługi (nie zawierającej kosztu elementów i podzespołów) nie może być mniejsza od stawki jednej roboczogodziny bez względu na czas wykonywania świadczenia serwisowego.

 8.2.

Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży zawartych w cenniku serwisu.

 8.3.

Na żądanie klienta serwis może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź też ekspresowej.

 8.4.

Serwis i usługi serwisowe w trybie szybkim i ekspresowym podejmowane są w terminie:

 

-

do 8 godzin dla usługi ekspres,

-

do 24 godzin dla usługi szybkie

 

 8.5.

Serwis laptopów / komputerów i usługi naprawcze w trybie usługi szybkiej dokonywane są w terminie do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt.8.7.

 8.6.

Serwis laptopów i usługi naprawcze w trybie usługi ekspresowej dokonywane są w terminie do 1 dnia roboczego z zastrzeżeniem pkt.8.7.

 8.7.

W przypadku niewykonania naprawy lub usługi serwisowej w terminach określonych w pkt. 8.5 i 8.6 naprawę laptopa / usługę serwisową traktuje się jako zwykłą.

 8.8.

Cena roboczogodziny w usłudze szybkiej jest wyższa o 50% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

 8.9.

Cena roboczogodziny w usłudze ekspresowej jest wyższa o 100% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.

 8.10.

Dla stałych klientów są przewidziane stosowne rabaty.

 8.11.

Koszt świadczenia usług serwisowych wg warunków niniejszego regulaminu jest ustalany każdorazowo indywidualnie według potrzeb Klienta.


W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Decyzją Kierownictwa firmy
ADEE-SOFT Usługi Informatyczne
regulamin naprawy sprzętu komputerowego obowiązuje od dnia 01.12.2009r.

READ_MORE
Naprawa komputerów Katowice. Serwis laptopów. Wymiana matrycy w laptopie Katowice. Pogwarancyjny serwis w pobliżu Katowic i Tychów. Czyszczenie - konserwacja laptopa w Katowicach i Tyachach

 

 

Zapewniamy serwis laptopów firm:

 

 acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

 

Pogwarancyjny serwis laptopów wszystkich marek.

Serwis w naszej firmie zajmuje się profesjonalną  i wysokiej jakości pogwarancyjną naprawą laptopów / notebooków. Skutecznie i sprawnie usuwamy usterki w laptopach takich marek jak: Asus, Toshiba, HP, Sony, Lenovo, Acer, Apple, MSI, LG, Samsung, Dell, Fujitsu-siemens, Packard Bell oraz inne. Jeżeli masz jakikolwiek problem ze swoim laptopem – nie działa oprogramowanie, laptop się przegrzewa, powolnie pracuje, został zainfekowany wirusem, pojawiły się problemy z grafiką, nie działa zasilanie, nie ładuje baterii, nie wyświetla obrazu, restartuje się, głośno pracuje lub przydarzył Ci się inny przypadek to zapraszamy serdecznie do naszego serwisu. Staramy się usuwać wszystkie możliwe usterki a każda nowa lub nietypowa staje się dla nas wyzwaniem a nie powodem do zwrotu sprzętu. Dla nas uszkodzona płyta główna w laptopie to nie koniec świata i powód do jej wymiany lecz znakomity materiał na tańszą i skuteczną w efekcie naprawę, nawet pojedynczego elementu.

Serwis laptopa śląsk

{gallery}ultrabooki{/gallery}


notebook sony vaio     Być może jest wiele innych serwisów laptopów z Katowic, Rudy śląskiej, Tychów czy innych miast górnego ślaska które równie dobrze usuwają usterki lecz czy podchodzą do tego z taką pasją i dbałością jak my? Czy nie irytuje Państwa sytuacja w której laptop wraca naprawiony lecz przy okazji brakuje śrub i części, zostały uszkodzone elementy obudowy, pojawiła się nowa usterka, nowe rysy oraz pęknięcia? Dla nas Państwa sprzęt i zadowolenie jest priorytetem tak więc doskonale wiemy jak:  rozebrać i złożyć laptopa nie niszcząc go i nie gubiąc elementów, zabezpieczyć przed uszkodzeniami, konserwować i czyścić, jakie elementy wymienić lub uzupełnić, ostatecznie przetestować i przygotować do wydania. Nasi specjaliści nie tylko naprawią laptopa lecz również otoczą go opieką bo dla nas Jakość i Cena stawiane są na równej szali. Na potwierdzenie jakości każdej naprawy udzielamy Państwu gwarancji  w okresie: 3, 6 lub nawet 12 miesięcy.

Zapraszamy do naprawy.
{gallery}notebooki{/gallery}serwis laptopów katowice

 

Poniżej przedstawiamy typowe naprawy laptopów:

 • Wymiana / naprawa elementów obudowy, zawiasów, klapy, ramki
 • Wymiana / naprawa matryc LCD (w tym wymiana świetlówek)
 • Wymiana / naprawa taśm LCD - brak obrazu
 • Wymiana / naprawa podświetlania matrycy - brak obrazu
 • Reballing lub wymiana układów BGA (chipsety graficzne, mostki północne oraz południowe)
 • Wymiana poszczególnych elementów płyt głównych oraz układów SMD
 • Wymiana/naprawa układów chłodzenia
 • Naprawy układów zasilania oraz ładowania baterii
 • Wymiana gniazd USB, LAN, Zasilania, itd.
 • Wymiana baterii
 • Wymiana zasilaczy
 • Konserwacja laptopa (wymiana pasty termoprzewodzącej, wymiana maty termoprzewodzącej, czyszczenie i smarowanie łożysk wentylatorów, udrażnianie kanału chłodzenia oraz radiatorów sprawdzenie poprawności przewodzenia ciepła poprzez head pipe)
 • Czyszczenie laptopa po zalaniu cieczą
 • Aktualizacja BIOS
 • Odzyskiwanie danych, zdjęcia, filmy, pliki tekstowe
 • Instalacja oprogramowania - systemu operacyjnego Windows 7 , 8 , XP , Vista oraz aplikacji biurowych, programów magazynowo-księgowych, instalacja programów antywirusowych
 • Rozszerzenie lub dołożenie pamięci RAM, HDD
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów. Odblokowanie Komputera po infekcji wirusa (podszywanie się pod Policję czy FBI - oszuści podszywaja cię pod instytucję rządowe oraz organy ścigania wykorzystując ich znaki i loga).
 • serwis laptopów Asus, Toshiba, HP, Sony, Lenovo, Acer, Apple, MSI, Samsung, Dell, Fujitsu-siemens, Packard Bell na śląsku
 • naprawa laptopów
   

W naszym serwisie laptopów na śląsku Adee-soft odnotowaliśmy częste usterki wg producentów

podczas pogwarancyjnych napraw laptopów marki asus możemy zauważyć najczęściej:

 

podczas pogwarancyjnych napraw laptopów marki asus możemy zauważyć najczęściej:

Bardzo częste usterki w laptopach sony vaio dostarczonych do naszego serwisu to:

podczas pogwarancyjnych napraw laptopów marki toshiba możemy zauważyć najczęściej:

 • naprawa zatartych zawiasów
 • wymiana matrycy
 • uszkodzony zasilacz
 • uszkodzona klawiatura
 • uszkodzenie zasilacza
 • czyszczenie laptopa toshiba po zalaniu klawiatury i płyty głównej

Typowe uszkodzenia w laptopach HP serii DV 9000, Pavilion oraz Comaq:

 • zalana klawiatura
 • zatarte zawiasy
 • pęknięta obudowa
 • uszkodzony mostek północny na płycieta głównej
 • uszkodzona karta graficzna Nvidia 8400 / 8600 / 8800 M
 • uszkodzony zasilacz
 • niedrożny układ chłodzenia - wymagana konserwacja - czyszczenie laptopa hp
 • uszkodzony mostek południowy na płycieta głównej

podczas pogwarancyjnych napraw laptopów marki asus możemy zauważyć najczęściej:

Znane uszkodzenia w notebookach Asus:

 • zbita matryca - pęknięta matryca
 • uszkodzone zawiasy (częste przypadki wizyty Asusa w serwisie)
 • uszkodzona płyta główna
 • pęknięte elementy obudowy
 • uszkodzona karta graficzna Nvidia 8400 / 8600 / 8800 M
 • zalana klawiatura
 • niedrożny układ chłodzenia - wymagana konserwacji

Zapewniamy naprawy tabletów:

{gallery}tablety{/gallery}

Usługi związane z naprawą tabletów:

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów i tabletów znanych firm: HP ASUS ACER TOSHIBA SONY LG DELL SAMSUNG SONY VAIO w blisko Katowic w Mikołowie.

Naprawa, Serwis Laptopów Katowice. Śląski Pogwarancyjny  Serwis laptopów, drukarek i komputerów PC - Serwis laptopów Katowice, Ruda Śląska - Sony vaio, Toshiba, Asus, HP, Lenovo, Samsung, Acer. Wymiana Matrycy, Serwis laptopów katowice, Tychy serwis laptopa, serwis komputerów, Serwis Drukarek Katowice, serwis laptopów, Ruda Śląska, Katowice, Serwis tabletów, naprawa BGA,reballing BGA

 

READ_MORE
Wymiana matrycy w laptopie. Naprawa Ekranu LCD i LED notebooka.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

Wymiana matrycy w laptopie

matryce lcdMaryca LCD to urządzenie które wyświetla obraz. Matryca, chyba najbardziej narażona jest na uszkodzenie mechaniczne, jest elementem mocno narażonym na możliwość zarysowania i uszkodzenia. Dość często ulega awariom, pęknięciom i może być konieczna naprawa bądź wymiana matrycy w laptopie.

Ceny matryc uzależnione są czy jest to matryca oryginalna czy zamiennik.

 

Wymiana matrycy w HP

Nasz serwis zajmuje się wymianą matryc do notebooków HP , netbooków HP beznapędowych jak również wymianą matrycy w laptopach HP DV3, DV5, DV6, DV7 oraz laptopach HP DV6000 HP DV9000.


 

W laptopach ASUS

Asus należy do popularnej grupy notebooków na naszym rynku wymiana matrycy w laptopie Asus należy do jednej z prostszych i niedrogich wymian czego nie da się powiedzieć np o wymianie matrycy w Sony Vaio gdzie koszt takiej operacji jest wyższy.

 

Wymiana w Toshibie

W tych komputerach wymiany matryc nie należą do najtrudniejszych i zazwyczaj są proste i tanie do wykonania. Wymiana matrycy w laptopie Toshiba to kwestia kilku godzin jeśli matryca jest dostępna na miejscu, jeśli nie, sprowadzenie matrycy do toshiba to najczęściej 2-3dni.

 {gallery}matryce{/gallery}

Gdzie wymienić matrycę w Acer

Jeśli nie wiedzą państwo gdzie wynmienić matrycę do laptopa z pewnością przyjdzie wam z pomocą wiedza i doświdczenie naszego serwisu. W tym serwisie wykonujemy naprawy wyświetlania w notebookach acer aspire acer travelmate acer extensa. Wykonamy wymianę matrycy w laptopie zarówno z z 10,1-calowym wyświetlaczem, 14,1", 15.6" LED - 16:9 WXGA - Aktywna matryca TFT kolor LCD, 18.4" LED - 16:9 HD 1080 - Aktywna matryca TFT kolor LCD, (15.6") LED - 16:9 WXGA - Aktywna matryca TFT kolor LCD - CineCrystal, (17.3") LED - 16:9 WSXGA - Aktywna matryca TFT kolor LCD.

 

Wymiana matrycy w Dell

Laptopy Dell to idealne rozwiązanie do domowego użytku jak i do biura. Wymieniamy matryce w notebookach dell o przekątnej 40cm (15.6") , 36cm (14"), 40cm (15.6"), 44cm (17.3"). Najpopularniejsze komputery dell z serii XPS to XPS 14z , Nowy! XPS 13 , XPS 15z , XPS l502X , Dell XPS 17. Inna seria laptopa dell w których wymiamy matrycę to dell latitude. W Dell Inspiron montowane są matryce o przekątnej 40cm (15.6") , 36cm (14"), 40cm (15.6"), 44cm (17.3")

 

Ile kosztuje matryca do sony vaio ?

Matryce do sony Vaio nie należą do najtańszych matryc na rynku. Zatem naprawia wyświetlania w notebooku Sony Vaio w której konieczna jest wymiana matrycy może wiązać się z koniecznością pozyskania oryginalnej matrycy od producenta zazwyczaj 200 do 300% droższej niż do innych modeli. Zdażyć się może że będą pasować zamienniki matrycy do sony vaio jednak wymaga to sprawdzenia ich dostępności.

 

Lenovo / IBM

Lenovo to marka, która osiągnęła wysokie wyniki w jakości sprzętu i małym odsetkiem laptopów , które trafiają do serwisu na tle innych marek jak asus acer sony vaio samsung. Wymiana matrycy w notebooku Lenovo nie powinna przysporzyć większych problemów.


 

MSI laptop dla wymagających

Pod maską laptopa MSI drzemie procesor Intel Core 2 Duo taktowany zegarem 2,4 GHz, 4 GB pamięci RAM oraz bardzo wydajna karta graficzna nVidia GeForce M130 GT. Ten komputer dysponuje ekranem o przekątnej 17 cali. Wymiana matryc do notebooka MSI nie powinna nastręczać problemów w serwisie.

 

Matryce do Fujitsu-Siemens Amilo

Do tych komputerów matryce są jeszcze dostępne choć firma przestała produkować notebooków.

 

Aristo

W zeszłym roku na stronach naszego portalu gościły recenzje laptopów dostępnych na polskim rynku pod marką Aristo. Dzisiaj serwisujemy komputery aristo oraz bez trudu wymieniamy matryce w tych laptopach.

READ_MORE
Reballing BGA

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

 

Naprawa mikroukładów BGA

Co Wybrać? Jaka to różnica Reballing czy ?Reballing"?

układ bga nvidiaPewnie powiecie ?zaraz, zaraz? przecież to to samo?. Biorąc pod uwagę samo słowo czy też jego znaczenie to rzeczywiście macie rację. Tylko czy po dostarczeniu laptopa/notebooka do serwisu rzeczywiście zostaje wykonana taka sama usługa? Czy cena również jest wszędzie identyczna? Tutaj niestety zaczynają się strome i kręte schody. Przecież daną czynność, jak to zwykle bywa, możemy wykonać na kilka sposobów, z różnym skutkiem. Można również wykonać tzw. ?fuszerkę? która daje szybki ale za to krótkotrwały efekt. Zacznijmy od podstaw. Co to jest ten cały reballing? Postaram się wam to przedstawić w miarę prosty i przejrzysty sposób. Sam proces polega na zdemontowaniu, pod wpływem odpowiedniej temperatury, danego układ scalonego BGA (ang.Ball Grid Array) z płyty głównej. Oczyszczeniu płyty głównej oraz samego układu, przygotowaniu tych elementów do ponownego montażu, ?zakulkowaniu? układu BGA i ponownym jego montażu na płycie głównej pod wpływem odpowiedniej temperatury. Odbywa się to wszystko w odpowiednich warunkach termicznych za pomocą specjalistycznych topników, maszyn, narzędzi , sit, podgrzewaczy, kulek cynowych, itd. To by było na tyle jeżeli chodzi o teorię w dużym skrócie. Teraz przejdźmy do praktyk stosowanych w serwisach i pseudo-serwisach, gdzie często kończy się tylko na teorii. Dziś powstaje wiele serwisów które minimalizują koszta związane z wykonaniem usługi, tym samym zachęcając klientów niskimi cenami.

płyta główna laptopa hp dv 9574ea

Tracimy niestety na jakości i efektywności naprawy. Prosty przykład: Przysłowiowy Pan Kowalski z serwisu ?Zrób to sam? wpada na pomysł! Po co kupować i inwestować w drogie narzędzia i maszyny? Po co w ogóle ściągać cały układ? Przecież można kupić opalarkę elektryczną do okien (koszt kilkudziesięciu, no! ? maksymalnie kilkuset złotych) do tego topnik (parędziesiąt złotych) i dogrzewać układ bez jego demontażu! Proste, tanie i genialne! Efekt? ?Prawie? ten sam! ?No a jak wiemy ?prawie? robi wielką różnicę. Koniec przykładu, który jest z życia wzięty i niestety często stosowany w praktyce. Teraz już wiecie na czym polegają różnice w wykonaniu a przede wszystkim różnice cenowe. Średnie ceny rynkowe za profesjonalny reballing kształtują się w granicach 350-400zł brutto. Koszt dogrzania układu (czytaj pseudo ?reballing?) waha się w granicach 150-200zł brutto. Dziś pewnie nie jeden z Was zastanawia się ?czy aby ja na pewno byłem cwany i zaoszczędziłem , czy po prostu zostałem oszukany?? Na te pytanie odpowiecie sobie dopiero przy powtórnej usterce, kiedy krótki okres gwarancji za usługę się zakończy, ponieważ dzisiaj widzicie tylko działającego laptopa, ze sprawną grafiką w lśniącej obudowie waszego laptopa/ notebooka. Tak, tak ? niestety nie widzicie tego co zostało wykonane w ?środku?. Możecie być jedynie pewni że po takim pseudo-reballingu za przysłowiowe grosze, usterka w waszym sprzęcie bardzo szybko powróci a kolejna naprawa będzie kosztowna lub całkowicie niemożliwa. Dlaczego? Ponieważ w praktyce okaże się że ?dogrzanie? układu spowodowało: naprężenia i mikropęknięcia z powodu miejscowego stosowania wysokiej temperatury, przegrzanie i uszkodzenie układu BGA, przegrzanie lub spalenie laminatu, uszkodzenie tzw. padów i ścieżek.

Pamiętajmy iż powyższe uszkodzenia często eliminują nasz sprzęt z jakiejkolwiek dalszej naprawy, co wiąże się z zakupem nowego sprzętu. Suma sumarum uświadamiamy sobie że można to było wykonać ?raz a dobrze? w nieco wyższych kosztach. Pamiętajmy iż cena, pomimo wszystko, nadal odzwierciedla jakość użytych części oraz wykonanej naprawy. Profesjonalny serwis laptopów to: stanowiska i maszyny do reballingu oraz profesjonalne podgrzewacze (preheater) płyt głównych, narzędzia, sita, układy scalone (w tym BGA), akcesoria lutownicze, topniki, kulki BGA, urządzenia pomiarowe, urządzenia rentgenowskie do prześwietlania układów powierzchniowych BGA, jak również szkolenia profesjonalnych serwisantów. Tak więc nie liczmy na to iż serwis który zainwestował kilkaset tysięcy złotych (Tak! Kilkaset!) w powyższe, dziś wykona nam skuteczną naprawę za parę ?groszy?! Analogicznie tanie naprawy jest nam w stanie zaproponować jedynie serwis który zainwestował w tani sprzęt, tanie narzędzia, niewykwalifikowanych pracowników, którzy często nie mają pojęcia o technologii napraw oraz reperują sposobami ?domowymi?. W tym przypadku musimy się liczyć z niską jakością, krótkim efektem końcowym, często brakiem gwarancji, brakiem możliwości ponownej czy dalszej naprawy, no i niestety często z porysowanym ekranem LCD, porysowaną obudową, zniszczoną, połamanymi zatrzaskami, itp. Dlatego też drogi czytelniku zastanów się przed oddaniem sprzętu do serwisu czy pozorne szukanie oszczędności popłaca? Dziś oszczędzasz 100-200zł na naprawie? jutro wydajesz kilka tysięcy na nowego laptopa/notebooka! Przecież można było dołożyć tych ?parę? złotych i cieszyć się sprzętem przez kolejne lata?

Air-Vac przegląd możliwości napraw / montażu

Air-Vac jest produktem najwyższej jakości służącym do naprawy płyt głównych w notebookach oraz dokonywania napraw lub wymiany drobnych elementów elektronicznych potrzebnym w serwisie laptopów, podczas naprawy urządzeń mobilnych, serwisie komputerów i wielu innych jak monitory LCD. Podczas naprawy przy selektywnym lutowaniu i wylutowywaniu mikro układów notebooka zapewnia montaż systemów dozowania zaprojektowany z myślą o możliwości i elastyczności niezbędny do zaspokojenia zmieniających się wymagań klientów i branży.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego serwisu notebooków na śląsku w Mikołowie koło Katowic.

 

NAJCZĘŚCIEJ do naprawy laptopów zalicza się:

 • Czyszczenia i konserwacja systemów chłodzenia notebooka
 • Naprawa invertera
 • Reballing układów Bga
 • Wymiana zawiasów matryc
 • Naprawa paneli LCD - MATRYC
 • Wymiana gniazdek zasilania
 • Naprawa modułów podświetlania
 • Naprawa uszkodzonych płyt głównych
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana układów Bga
 • Wymiana dysku twardego HDD
 • Wymiana napędów DVD
 • Wymiana pamięci RAM
 • Wymiana czyszczsenie układu chłodzenia w notebooku
 • Modernizacja sprzętu: zmiany dysków twardych, napędów CD/DVD, pamięci RAM, instalacja i konfiguracja kart WiFi.
 • Optymalna konfiguracja Windows XP / Vista w celu przyspieszenia działania laptopa
 • Usuwanie niechcianych programów typu Spyware, trojanów, wirusów, archiwizacja danych.

Spora ilość serwisów laptopów w Katowicach ogranicza się do stwierdzenia: że uszkodzona jest płyta główna, uszkodzona matryca, uszkodzony inwerter, uszkodzony zasilacz itp. i konieczna jest wymiana na nowy.Firma ADEE-SOFT SERWIS LAPTOPÓW proponuje dokonywanie skomplikowanych napraw poszczególnych modułów w laptopie.

Ponadto nasz serwis latpopów wykonuje między innymi usługi:

 1. Wymiany układów bga, przlutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 2. Wymiany gniazda zasilania
 3. Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci ram.
 4. Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 5. Naprawy wszelkiego rodzaju zasilaczy.
 6. Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 7. Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 8. Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 9. Naprawy zintegrowanych kart sieciowych
 10. Wymiany kontrolerów klawiatury.
 11. Wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 12. Wymiana róznego typu gniaz USB,LPT,VGA.
 13. wymiana układów scalonych.
 14. Wymiany świetlówek w matrycach, naprawy elektroniki matryc.
 15. Wymiany matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa )
 16. Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa )
 17. Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 18. Wymiana lub naprawa taśm oraz przewodów sygnałowych.
 19. Wymiana lub Naprawa inverterów w notebooku.
READ_MORE
Serwis Acer. Szybka wycena i naprawa. Serwis laptopa Acer.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

Logo firmy acerKiedy twój laptop jest po gwarancj i przestanie poprawnie działać zawsze możesz znaleźć odpowiedni serwis komputerowy. Nasz firma posiada kilkunatoletnie doświadczenie w serwisie laptopów. Naprawiamy notebooki wszystkich marek, które są dostępne na rynku. Nasi serwisanci posiadają odpowiednią wiedzę, zapewniamy wysokiej jakości sprzęt oraz wyposażenie. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: AcerAspire, Travelmate, One,Extensa, Ferarri, Emachines. Nasze usługi są na najwyższym światowym poziomie o czym świadczyć może znikoma awaryjność po wykonanej naprawie a na wykonane usługi wystawiamy pisemną gwarancję od 3-12 miesięcy.
 

 Komputer przenośny AcerCzęste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemów chłodzenia notebooka.
 • LCD - wymiana i naprawa - brak obrazu.
 • Uszkodzony inverter - naprawa.
 • Układy BGA - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • wymiana matrycy LCD, LED
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Wymiana świetlówek w matrycy przy podświetlaniu CCFL
 • Trudne naprawy zepsutych płyt głównych w tym reballing
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD, naprawa logicznych błędów dysku twadego
 • Naprawa systemu opercynego
 • Konserwacja układu chłodzenia
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows 7 / XP / Vista, aby przyspieszyć działanie komputera
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi oraz dostępu do internetu.
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów. Odblokowanie Komputera po infekcji wirusa (podszywanie się pod Policję czy FBI - oszuści podszywaja cię pod instytucję rządowe oraz organy ścigania wykorzystując ich znaki i loga).
 • Odzyskujemy dane: zdjęcia, filmy, pliki tekstowe
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Wymiana oraz naprawa gniazd USB, LAN, VGA i innych
Zapewniamy pogwarancyjny serwis Acer w ramach województwa śląskiego oraz kurierem z całego kraju. 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.
 • Czyszczenie Laptopa (płyty główniej) po zalaniu płynami

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.
alt

Przykładowe modele marki Acer, które naprawiamy: ACER 5742, ACER 7741, ACER 4820TG. Główne modele laptopów tego producenta to :Aspire, One,Extensa, Ferarri, Emachines (tańszy marketowy sprzęt), Travelmate.

Serwis Acer to profesjonalna pogwarancyjna naprawa w Adee-Soft.

Ostatnio naprawiane:

ACER ASPIRE; 55 CR; 57202; 5920G-1A2G16mn; 4920; 5742

ACER EXTENSA 5220-101G12M; 5510.


"Acer - to tajwańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją sprzętu komputerowego dla użytkowników indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Drugi co do wielkości producent komputerów osobistych na świecie (za HP i przed Dellem). Posiada przeszło 13% udział światowego rynku, 15,6% rynku USA i 19,9% na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz krajów Afryki należących do EMEA.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność w 1976, natomiast od 2000 wydzielona część przedsiębiorstwa oficjalnie zaczęła zajmować się tworzeniem zaawansowanych technicznie i łatwych w użyciu produktów z gamy komputerów przenośnych, stacjonarnych, palmtopów itp.

Przedsiębiorstwo w 2005 roku zatrudniało 7800 osób, rozlokowanych po całym świecie i zarobiło przeszło 11,31 mld dolarów.

Acer działa w Polsce od roku 1988, jednakże dopiero w 1996 po otworzeniu głównego biura w Warszawie, zajęło się w szerszym stopniu promowaniem własnych produktów na całym rynku. Z ostatnich danych odnośnie sprzedaży, przedsiębiorstwo odnotowało w roku 2004 w stosunku do 2003 ponad 178% przyrost sprzedaży, zajmując tym samym trzecią pozycję wśród przedsiębiorstw rozprowadzających notebooki w Polsce. W 2009 roku firma otworzyła swoje centrum logistyczno-serwisowe we Wrocławiu, które ma obsługiwać całą Europę oraz Afrykę i Bliski Wschód."

Źródło http://pl.wikipedia.org

Logo firmy Acer jest własnością firmy Acer i użyte jest w celach informacyjnych.

READ_MORE
Serwis Asus. Szybka diagnostyka. Pogwarancyjna naprawa laptopa.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

asus logoJeśli Twój laptop zacznie się zawieszać, ma uszkodzone zawiasy czy przestanie poprawnie działać to zawsze możesz rozejrzeć się za serwisem notebooków asus. Nasz serwis posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie a komputery firmy asus naprawiamy najczęściej. Naprawiamy laptopy wszystkich producentów a nasi serwisanci posiadają dużą wiedzę i ogromne praktyczne doświadczenie przy naprawach sprzętu tego producenta. W naszej ofercie znajduje się wiele innych usług informatycznych np. naprawa monitorów czy sprzedaż i fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: Asus głównie modele K50, K52, K53, K54, VX,A8, F3S,A7, F7, W1, W2, F2, F5, R1, R2, V1, V2, W7, R2, U2, M50, M51, M70, F5, F8, F80, X51, G1, G2, G70, G71, U1, U2, U3, U6, W5, W7, C90,F6, F9, R2, S6,Lamborghini VX7.

 Komputer przenośny Asus


Fujitsu Asus- laptop

Częste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemów chłodzenia notebooka.
 • LED, LCD - wymiana i naprawa matryc
 • Inverter - naprawa / wymiana
 • Układy BGA - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Skomplikowane naprawy uszkodzonych płyt głównych w tym reballing wymiana ugładów BGA
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD, naprawa logicznych błedów dysku twardego
 • Serwisowanie układu chłodzenia - konserwacja
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows XP / 7 / Vista, aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi oraz dostępu do internetu
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów oraz archiwizujemy dane.Odblokowanie komputera po infekcji wirusa
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Brak obrazu.
 • Wymiana gniazd USB, LAN, VGA, HDMI
 • Odzyskiwanie danych.
Serwis Asus wykonuje naprawy pogwarancyjne laptopów wszystkich modeli tego producenta. 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.
Pamięć ram

Przykładowe modele marki Asus, które naprawiamy: ASUS K52JE, K72F, N53SV, K50, K52, K54, VX, A8, F3S,A7, F7, W1, W2, F2, R2, U2, , F5, F8, F80, F5, R1, R2, V1, V2, W7, X51, G1, G2, G70, G71, M50, M51, M70, F6, F9, R2, S6, U1, U2, U3, U6, W5, W7, C90.

Ostatnio naprawiane:

Asus K50AF-SX027V; 202 CA; F5M; x53s; x54h; f3sg - ap017c; eee pc 1005p; x53s; k50af - sx027v; k50ab - sx011a; k50ab - sx098v; k52dr - ex046v.

"ASUS (szerzej znana nazwa handlowa firmy ASUSTeK Computer) - tajwański producent elektroniki, głównie: płyt głównych, kart graficznych, napędów optycznych, palmtopów, notebooków, produktów sieciowych, telefonów komórkowych, monitorów LCD, komputerowych urządzeń chłodzących."

Źródło http://pl.wikipedia.org

Logo firmy Asus jest własnością formy Asus i jest użyte w celach informacyjnych.

READ_MORE
Dell serwis laptopa. Dell Inpiron latitude Vostro Studio XPS

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

logo dellGdy twój laptop przestanie poprawnie działać to trafiłeś we właściwe miejsce. Nasz serwis ma wilkunastoletnie doświadczenie oraz bogatą wiedzę w rozwiązywaniu problemów z komputerami firmy Dell. Naprawiamy laptopy wszystkich proucentów. W naszym serwisie posiadamy profesjonalny sprzęt o raz odpowiednio wyszkolonych serwisantów. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: Dell Inpiron , latitude, Vostro, Studio, XPS. Mobilne stacje robocze Dell Precision, Mini PC portable Dell.
 

Ostatnio naprawiane:

dell inspiron 15 / 3521; dell studio pp31l.

 Komputer przenośny DellCzęste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemów chłodzenia notebooka.
 • LCD - wymiana i naprawa.
 • Inverter - naprawa.
 • Układy BGA - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Serwis: wymiana matrycy LED
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Matrycy z podświetlaniem LCD - wymiana świetlwek
 • Trudne naprawy płyt głównych w tym reballing
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD, naprawa logicznych błędów dysku twardego
 • Serwisowanie układu chłodzenia - konserwacja
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Brak obrazu
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows XP / Vista / 7 aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi.
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów oraz archiwizujemy dane.
 • Aktualizowanie BIOS (Basic input Output System).
 • Wymiana gniazd USB, LAN, VGA i inne.
 • Odzyskiwanie danych.
Zapewniamy dostęp do części zamiennych a tym samym pogwarancyjny serwis Dell Vostro, XPS, latitude, Studio, Dell Precision, Mini PC portable Dell.

 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa Dell wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.
alt"Dell ,a właściwie Dell Computer Corporation (NASDAQ: DELL) to amerykańska korporacja zajmująca się produkcją komputerów oraz urządzeń peryferyjnych.

Firma została założona w 1984 roku przez Michaela Della, wówczas studenta na University of Texas w Austin. Główna siedziba firmy mieści się w Round Rock w Teksasie..
"

Źródło http://pl.wikipedia.org

Logo firmy Dell jest własnością tej firmy i jest użyte w celach informacyjnych.

READ_MORE
Serwis laptopa sony vaio. Pogwarancyjne naprawy komputera sony.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

komputer sony vaio w czarnej obudowieSkoro jesteś na tej stronie i czytasz ten artykuł być może twój laptop Sony przestał poprawnie działać, zawsze możesz znaleźć odpowiedni serwis notebooków. Nasz firma posiada pogwarancyjny serwis, ogromne doświadczenie w podejmowaniu napraw zarówno sprzętowych jak i programowych w laptopach Sony vaio. Wykonujemy naprawy komputerów wszystkich marek, które są dostępne na rynku. Firma Adee-soft posiada dostęp do fabrycznie nowych części zamiennych oraz park maszynowy umożliwiający redukcję kosztów naprawy np. stosując naprawę płyty głównej czy wymianę układu grafiki zamiast zamawiania nowej kosztownej płyty głównej. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: Sony serii Vaio S , Vaio T, Vaio Z, Vaio E oraz starszych serii PCG, VGN, SVT, VPCZ, VPCS, VPCF, VPCE, SVE Seria i inne.
 

 Komputer przenośny SonySony-Laptop

Częste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemów chłodzenia notebooka.
 • LCD, LED - wymiana i naprawa matrycy.
 • Inverter - naprawa, wymiana - nie ma obrazu.
 • Układy BGA (grafika, mostek) - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Wymiana świetlówki w matrycy LCD
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa.
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Serwis wykonuje trudne naprawy zepsutych płyt głównych w tym reballing BGA
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD, naprawa błedów logicznych dysku twardego
 • Konserwacja laptopa (wymiana pasty termoprzewodzącej, wymiana maty termoprzewodzącej, czyszczenie i smarowanie łożysk wentylatorów, udrażnianie kanału chłodzenia oraz radiatorów sprawdzenie poprawności przewodzenia ciepła poprzez head pipe)
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows XP / 7 / 8 / Vista, aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi, instalacja internetu.
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Wymiana gniazd USB, LAN, VGA, HDMI i inne.
 • Odzyskiwanie danych - filmy,zdjęcia, pliki tekstowe
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów. Odblokowanie Komputera po infekcji wirusa (podszywanie się pod Policję czy FBI - oszuści podszywają cię pod instytucję rządowe oraz organy ścigania wykorzystując ich znaki i loga).

Gwarantujemy skuteczny pogwarancyjny serwis Sony Vaio VGN-NS21Z, VGN-NR32S 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.

Ostatnio dosyć często dochodzi do zalania laptopa sony vaio wodą lub innymi cieczami a to pociąga za sobą wizytę w serwisie sony i wymianę lub czyszczenie komputera. Całe szczęście jeśli do zalania doszło niedawno wtedy prawie zawsze da się wyczyścić płytę główną ewentualnie wymienić klawiaturę w Sony i notebook dalej dziła a dopiero w ostateczności wymie się płytę główną w sony vaio na nową gdyż nie jest to tania zabawa.

Przykładowe modele marki Sony Vaio, które naprawiamy: Sony Vaio EB4, Sony Vaio VPC, Sony Vaio FZ21, PCG-61211M, PCG-71211M.


"Sony - japońskie przedsiębiorstwo założone 7 maja 1946 roku przez Masaru Ibukę i Akio Moritę w Tokio jako Tokyo Telecommunications Engineering Company, obecnie jeden z największych światowych producentów elektroniki użytkowej. Spółka publiczna notowana na giełdach tokijskiej (TSE) i nowojorskiej (NYSE) (NYSE: SNE).

Znana z wypuszczonego na rynek w 1979 roku przenośnego odtwarzacza kasetowego "walkman". Wprowadziła też i wypromowała takie znaki towarowe jak discman czy trinitron. Wśród jej produktów znajduje się MiniDisc, seria konsoli wideo PlayStation, pamięci Memory Stick czy seria komputerów VAIO. Była również autorem konkurencyjnego wobec VHS systemu zapisu wideo Betamax czy nośnika pamięci HiFD oraz współtwórcą standardu płyty CD

Firma dzięki przejęciom jest także właścicielem m.in. studia filmowego Columbia Pictures oraz przez spółkę-córkę Sony Music jest jednym z największych wydawców muzycznych. Z dniem 1 kwietnia 2006 r. Sony przejął dział lustrzanek cyfrowych koncernu Konica Minolta, poszerzając tym samym swoją ofertę o nowy obszar, jakim jest segment cyfrowych aparatów fotograficznych opartych na lustrzankach jednoobiektywowych z bagnetem Minolta AF. Nowa marka nosi nazwę Sony Alfa."

Źródło http://pl.wikipedia.org
 

Logo Sony jest własnością tej firmy i jest użyte w celach informacyjnych.

 

Serwisujemy między innymi następujące modele komputerów marki Sony :

Sony Vaio FE41Z
Sony Vaio FW11M
Sony Vaio AR51M
Sony Vaio N11M
Sony Vaio NR11S/S
Sony Vaio A417M
Sony Vaio EB1M1E/WI
Sony Vaio EC1M1E/WI
Sony Vaio F11M1E/H
Sony Vaio F11Z1E/BI
Sony Vaio FS-315N
Sony Vaio FS485B
Sony Vaio C1
Sony Vaio CR21S
Sony Vaio CW
Sony Vaio EA1S1E/W
Sony Vaio FE21M
Sony Vaio FZ11M
Sony Vaio FZ21E
Sony Vaio AR11S
Sony Vaio TZ11XN
Sony Vaio Z11X9E/B

Sony Vaio SZ61XN
Sony Vaio TX2XP/B
Sony Vaio A115B
Sony Vaio FE31B

Ostatnio naprawiane:

Sony Vaio vpceb1m1e; vpc sa; vpcea3l1e; vpceb3z1e; vpc f2; vpcea3l1e; vgn-fw21z; pcg-4lzm; vgn-cs21z; pcg - 71212m; pcg-91111m; svp132a1cm; vpceb4joe; vpcsb.

READ_MORE
Toshiba satellite serwis.Szybkie naprawy laptopa toshiba a300 a350 cosmio

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

Firma Toshiba to producent sprzętu wysokiej jakości, w przypadku problemów z poprawną pracą notebooka tej firmy możesz poszukać odpowiedni serwis komputerowy. Sprzęt Toshiba rzadko podlega naprawie a jeśli już to najczęściej aby wykonać w nim konserwację lub usunąć usterkę mechaniczną np. wymienić zbitą matrycę. Nasz serwis posiada ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Naprawiamy laptopy wszystkich marek, które są dostępne na rynku. Nasi serwisanci posiadają dużą wiedzę oraz mamy wysokiej jakości wyposażenie gwarantujące naprawy płyt głównych bez konieczności ich wymiany na nowe których koszt nie rzadko przekracza 1200zł+vat co w efekcie znacznie redukuje koszty naprawy. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: Toshiba Satellite L500, A300, A350, C660, U500, L850, Qosmio. Toshiba Tecra R940, Toshiba Satellite Pro R850 i inne serii L, A, Pro.

Ostatnio naprawiane:

Toshiba satellite pro R850-1EK; a300 - 1ED; c660D-10p; a500  1h1; a200 1cr; a500  1h1; a200-1m8; a300 - 1ns; l300 -22l; A210; a300 - 20c; a350; a205; a205.

 

Notebook Toshiba czarny
Laptop Toshiba

Częste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemów chłodzenia notebooka.
 • LCD - wymiana i naprawa matrycy
 • Inverter - naprawa, brak obrazu.
 • Układy BGA - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Serwis paneli LCD - MATRYC (wymiana świetlówek)
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Trudne naprawy zepsutych płyt głównych w tym reballing karty grafiki Nvidia , Ati Radeon, mostka północnego, WI-FI,
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD
 • Konserwacja laptopa (wymiana pasty termoprzewodzącej, wymiana maty termoprzewodzącej, czyszczenie i smarowanie łożysk wentylatorów, udrażnianie kanału chłodzenia oraz radiatorów sprawdzenie poprawności przewodzenia ciepła poprzez head pipe)
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows XP / 7 / 8/ Vista, aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi.
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów. Odblokowanie Komputera po infekcji wirusa (podszywanie się pod Policję czy FBI - oszuści podszywają cię pod instytucję rządowe oraz organy ścigania wykorzystując ich znaki i loga).
 • Wymiana gniazd USB, HDMI, LAN, VGA i inne.
 • Odzyskiwanie danych w tym filmy, zdjęcia.
Polecamy serwis laptopów Toshiba Satellite serii A,L np L500, A300, A350, C660, U500, L850,Tecra R940, Satellite Pro R850, Quosmio, Satellite P750 i inne. 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.
alt

Przykładowe modele marki Toshiba, które naprawiamy: Toshiba Stelitte A300 A350 P750, Toshiba Qosmio.


"Toshiba Corporation - japońska firma wysokich technologii elektrycznych i elektronicznych, z siedzibą główną w Tokio. Spółka publiczna notowana na giełdzie tokijskiej.

Spółka powstała w wyniku fuzji Shibaura Seisakusho oraz Tokyo Denki w 1939 roku., przyjmując nazwę Tokyo Shibaura Denki. Chociaż firma szybko uzyskała przydomek Toshiba, dopiero w 1984 za oficjalną nazwę przyjęto Toshiba Corporation.

W 1987 roku, z powodu ujawnienia nielegalnego transferu w roku 1985 przez Toshibę elementów obrabiarek cyfrowych do Związku Radzieckiego, wybuchł skandal związany z umożliwieniem ZSRR w ten sposób zaawansowanej obróbki śrub okrętowych, co umożliwiło temu krajowi znaczne wyciszenie napędu atomowych okrętów podwodnych

W styczniu 2000 roku Toshiba wraz z firmami Panasonic oraz SanDisk Corporation powołuje do życia organizację SD Association mającą na celu stworzenie i promocję standardu kart pamięci Secure Digital. SD Association zrzesza obecnie ponad 1000 firm i instytucji. Firmę Toshiba uważa się za jednego z twórców technologii stosowanych obecnie w wielu urządzeniach kart SD.

Obecnie jej głównym produktem są komputery typu notebook.
W swojej ofercie posiada także sprzęt biurowy, wyświetlacze ciekłokrystaliczne i plazmowe, pamięci Flash czy napędy DVD, a także smartphony. Toshiba prowadzi badania i projektuje również urządzenia energetyczne (np. baterię jądrową 4S).

Firma jako pierwsza na świecie wprowadziła w roku 2009 najszybszy wówczas smartphone oznaczony symbolem TG01. W urządzeniu zastosowano po raz pierwszy procesor QSD8250 (Qualcomm Snapdragon) taktowany częstotliwością 1 Ghz, zaimplementowano również duży wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4.1 cala.

W Polsce, w Kobierzycach pod Wrocławiem powstała fabryka telewizorów LCD, której uruchomienia dokonano w połowie 2007 roku."

Źródło http://pl.wikipedia.org
 

READ_MORE
Lenovo serwis.Pogwarancyjne naprawy laptopa lenovo Thinkpad.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

Laptopy lenovo z znajdują się w ścisłej czołówce najmniej awaryjnych notebooków dorównywać tej firmie może jedynie Samsung - który produkuje komputery przenośne od niedawna. Kiedy twój laptop Lenovo przestanie poprawnie działać to powinieneś znaleźć odpowiedni serwis notebooków. Nasz serwis posiada ogromne doświadczenie w naprawach komputerów tej firmy począwszy od naprawy usterek mechanicznych jak zbita matryca, wymiana zawiasów na naprawie płyt głównych i wymianie układu grafiki skończywszy. Naprawiamy laptopy wszystkich marek, które są dostępne na rynku. Nasi serwisanci posiadają dużą wiedzę oraz mamy świetne wyposażenie. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Polecamy serwis laptopów firmy: Lenovo Thinkpad - do codziennego użytku , Lenovo Ideapad - do biznesu , Lenovo Essential - wydajne stacje robocze.
 
Komputer przenośny Lenovo


Częste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemu chłodzenia notebooka.
 • LCD - wymiana i naprawa matrycy.
 • Inverter - naprawa.
 • Układy BGA (grafika, mostek północny, południowy) - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Serwis paneli LCD - MATRYC
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Matrycy z podświetlaniem LED - wymiana i naprawa.
 • Skomplikowane naprawy zepsutych płyt głównych w tym reballing i wymiana pojedynczych elementów płyty głównej.
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Wymiana HDD, naprawa logiczna dysku twardego
 • Konserwacja laptopa (wymiana pasty termoprzewodzącej, wymiana maty termoprzewodzącej, czyszczenie i smarowanie łożysk wentylatorów, udrażnianie kanału chłodzenia oraz radiatorów sprawdzenie poprawności przewodzenia ciepła poprzez head pipe)
 • Konfiguracja Windows XP / 7 / 8  / Vista, aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalacja internetu , konfigurowanie kart WiFi.
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów. Odblokowanie Komputera po infekcji wirusa (podszywanie się pod Policję czy FBI - oszuści podszywają cię pod instytucję rządowe oraz organy ścigania wykorzystując ich znaki i loga).
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Wymiana gniazd USB, LAN, VGA i inne.
 • Odzyskiwanie danych.
Polecamy pogwarancyjny serwis Lenovo Ideapad, Thinkpad,Helix, Yoga, G780,G570,Model Lenovo ThinkPad T520.ThinkPad X201. 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.
GeForce GTX 480M

Przykładowe modele marki Lenovo, które naprawiamy:
C100, C200, C230, C400,Y500, IdeaPad S400,

Ostatnio naprawiane:

lenovo ideapad y580; y500; z500; m490s; s210; s300

ThinkPad - rodzina notebooków produkowanych w latach 1992 do 2005 przez koncern informatyczny IBM.

Od II kwartału 2005 roku ThinkPady produkuje i sprzedaje chińska firma Lenovo, która odkupiła od IBM dział produkcji komputerów osobistych

"Lenovo Group Limited - chińska firma informatyczna, czwarty co do wielkości producent komputerów osobistych na świecie (za HP, Dell i Acer).

W II kwartale 2005 roku Lenovo kupił za 650 mln dolarów w gotówce oraz wart 600 mln dolarów pakiet 18,9% akcji, od firmy IBM dział komputerów PC.

 

W starszych ThinkPadach IBM chętnie eksperymentował wprowadzając nowe, nieznane dotychczas ułatwienia jak np. najszybszy upgrade pamięci - w kartach podobnych do tych z PCMCIA czy UltraBay - kieszeń umożliwiającą łatwe podłączenie różnych rodzajów napędów i urządzeń. Zdarzały się też eksperymenty nieudane jak np. seria ThinkPad Power Series wyposażona w wysokowydajny procesor PowerPC, produkowana w początkach 1995 roku. Był to bowiem notebook o mocy ówczesnego serwera i podobnej cenie. Warto go jednak wspomnieć ze względu na inny eksperyment - umocowaną na górze wieka matrycy przenośną kamerę do wideokonferencji.

Design, który wprowadziła jeszcze firma IBM w 1992 jest stosowany do dzisiaj, dzięki czemu jest rozpoznawany na całym świecie.


Lenovo jest jednym ze sponsorów zespołu Vodafone McLaren Mercedes."

Źródło http://pl.wikipedia.org

READ_MORE
Samsung serwis. Pogwarancyjna naprawa laptopa Samsung.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

logo firmy samsungNotebooki Samsung należą do grupy najmniej awaryjnych komputerów przenośnych. Kiedy twój laptop przestanie poprawnie działać to powinieneś znaleźć odpowiedni serwis aby usunąć usterkę. Nasz serwis posiada ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Samsung jest stosunkowo młodą firmą produkującą tego typu sprzęt trudno zatem wyrokować niezawodność tego sprzętu na dłuższą metę choć jak powszechnie wiadomo wiedzie prym w produkcji ekranów LCD , LED i smartfonów. Naprawiamy laptopy wszystkich marek, które są dostępne na rynku. Nasi serwisanci posiadają dużą wiedzę oraz mamy świetne wyposażenie. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: Samsung R510, R560,300, 550, RF511 oraz netbooki.
 

 SamsungCzęste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie chłodzenia notebooka.
 • LCD - wymiana i naprawa matrycy.
 • Inverter - naprawa.
 • Układy BGA - reballing, naprawa, wymiana. (układy grfiki mostek północny, południowy)
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Serwis paneli LCD - MATRYC
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Naprawy płyt głównych w tym wymiana i reballing (duże oszczędności w stosunku do ceny zakupu nowej płyty głównej)
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD, naprawa dysku twardego - błedy logiczne
 • Serwisowanie układu chłodzeni: Konserwacja laptopa (wymiana pasty termoprzewodzącej, wymiana maty termoprzewodzącej, czyszczenie i smarowanie łożysk wentylatorów, udrażnianie kanału chłodzenia oraz radiatorów sprawdzenie poprawności przewodzenia ciepła poprzez head pipe)
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows XP / Vista / 7 / 8, aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi oraz instalacja internetu.
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów. Odblokowanie Komputera po infekcji wirusa (podszywanie się pod Policję czy FBI - oszuści podszywaja cię pod instytucję rządowe oraz organy ścigania wykorzystując ich znaki i loga).
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Wymiana gniazd USB, LAN, VGA i inne.
 • Odzyskiwanie danych.
Polecamy serwis Samsung R510, R560,300, 550, RF511, 540, 710 oraz netbooków Samsung NP-N102S, NP-N150, NP-NC210, NP-Q320-JS01PL, N145.

 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.
chip

Przykładowe modele marki Samsung, które naprawiamy: Samsung RF510, R540, R510, R560,300, 550, RF511, Samsung N150-HAP1

Ostatnio naprawiane:

samsung R522; np-n102-ja01pl; np-nc210-a01pl; r710.

"Samsung (kor. Samseong - trzy gwiazdy) - jedna z największych południowokoreańskich grup biznesowych zrzeszających firmy produkcyjne i usługowe działające w wielu branżach, oraz instytucje finansowe. Założona w 1938 roku przez Lee-Byung-Chula jako firma eksportowa, wkrótce rozszerzyła swą działalność także na inne dziedziny."

Źródło http://pl.wikipedia.org

Logo firmy Samsung jest własnością tej firmy i zostału użyte w celach informacyjnych.

READ_MORE
Fujitsu-siemens serwis. Naprawa laptopa Fujitsu siemen

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

logo F-SKiedy twój laptop przestanie poprawnie działać to powinieneś znaleźć odpowiedni serwis notebooków. Nasz serwis posiada ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Naprawiamy laptopy wszystkich marek, które są dostępne na rynku. Nasi serwisanci posiadają dużą wiedzę oraz mamy świetne wyposażenie. W ofercie znajduje się również wiele innych usług związanych z informatyką np. naprawa monitorów czy sprzedaż kas fiskalnych. Serwisujemy laptopy firmy: Fujistu Siemens.
 

 Komputer przenośny FujitsuFujitsu Siemens- laptop

Częste usterki, które naprawiamy:

 • Czyszczenie systemów chłodzenia notebooka.
 • LCD - wymiana i naprawa - brak obazu.
 • Inverter - naprawa.
 • Układy BGA - reballing, naprawa, wymiana.
 • Zawiasy matryc w laptopie - wymiana i naprawa.
 • Serwis paneli LCD - MATRYC
 • Wymiana gniazd zasilania oraz naprawa układów zasilania laptopa
 • Moduły podświetlania - naprawa.
 • Matrycy z podświetlaniem LED - wymiana i naprawa.
 • Serwisowanie notebooków - trudne naprawy zepsutych płyt głównych w tym reballing
 • Naprawy - wymiana elementów ładowania laptopa
 • Wymiana HDD
 • Serwisowanie układu chłodzenia
 • Wymiana napędów DVD w laptopie
 • Zmiana, rozszerzenie pamięci RAM
 • Konfiguracja Windows XP / Vista, aby przyspieszyć działanie laptopa.
 • Instalowanie i konfigurowanie kart WiFi.
 • Usuwanie groźnych dla laptopa programów: Spyware, trojanów, wirusów oraz archiwizujemy dane.
 • Aktualizowanie BIOS.
 • Wymiana gniazd USB, LAN, VGA i inne.
 • Odzyskiwanie danych.
Polecamy serwis Fujitsu.

 

W naszym serwisie wykonasz m.in. następujące naprawy:

 • Wymiany układów BGA, przelutowanie, lutowanie, reballing ( układ grafiki, mostek północny, mostek południowy ).
 • Wymiany gniazda zasilania.
 • Wymiany gniazd procesora ( zależnie od typu ) oraz banków pamięci RAM.
 • Naprawy układów zasilania, układów ładowania, układów sterowania, kontroli temperatury itp.
 • Serwis laptopów naprawia wszelkiego rodzaju zasilacze.
 • Naprawa różnych przetwornic napięcia.
 • Naprawy zintegrowanych kart graficznych.
 • Naprawy zintegrowanych dźwiękowych.
 • Naprawy zintegrowanych kart sieciowych.
 • Wymiany kontrolerów klawiatury.
 • W serwisie laptopów dokonasz wymiany procesorów. Wymiana przetworników analogowo-cyfrowych
 • Wymiana różnego typu gniazd USB,LPT,VGA.
 • Wymiana układów scalonych.
 • Wymiana w matrycy świetlówek, naprawy elektroniki matryc.
 • Wymiana matrycy w laptopie.( jeśli naprawa nie jest możliwa).
 • Serwis laptopa dokona wymiany lub naprawy taśm oraz przewodów sygnałowych.
 • Wymiany napędów optycznych CD, DVD. ( jeśli naprawa nie jest możliwa ).
 • Mycie oraz czyszczenie klawiatur ( w przypadku zalania klawiatury ).
 • Serwis laptopa wymieni lub naprawi inverter w notebooku.

Zajmujemy się również wieloma innymi usterkami, których nie wymieniliśmy.

 

Przykładowe modele marki Fujitsu Siemens, które naprawiamy: Fujitsu Siemens Amilo, Fujitsu Siemens S7020.

Ostatnio naprawiane:

fujitsu siemens amilo pi 2515; pa 3553; pi 3540; li1705; li3910.


"Fujitsu Siemens Computers -to była japońsko-niemiecka spółka joint venture z branży IT. W spółce 50% udziałów posiadał Fujitsu Limited z Japonii i pozostałe 50% Siemens AG z Niemiec. Firma została założona 1 października 1999 roku, natomiast z początkiem kwietnia 2009 roku spółka została przejęta w całości przez Fujitsu i zmieniono nazwę na Fujitsu Technology Solutions.

Spółka sprzedawała produkty informatyczne klientom indywidualnym i biznesowym z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (natomiast pod marką Fujitsu produkty sprzedawane były gdzie indziej). Fujitsu Siemens Computers wytwarzała szeroki asortyment produktów, zaczynając od komputerów klasy mainframe i serwerów Unix do notebooków, komputerów PC, komputerów kieszonkowych i urządzeń peryferyjnych jak monitory, klawiatury i myszki.

Niektóre marki sprzedawanych produktów:

    * Notebooki
          o Amilo
          o Amilo Pro
          o Esprimo Mobile
          o LIFEBOOK
          o CELSIUS Mobile

    * Komputery stacjonarne
          o SCALEO
          o SCENIC
          o ESPRIMO
          o CELSIUS"

Źródło http://pl.wikipedia.org

READ_MORE

Wymiana matrycy w laptopie. Naprawa Ekranu LCD i LED notebooka.

Pogwarancyjne punkty serwisowe laptopów znanych firm:

acerappleasusdellsimensHP

lenovoLGSAMSUNGsony vaiotoshibalogo wyciete1

Wymiana matrycy w laptopie

matryce lcdMaryca LCD to urządzenie które wyświetla obraz. Matryca, chyba najbardziej narażona jest na uszkodzenie mechaniczne, jest elementem mocno narażonym na możliwość zarysowania i uszkodzenia. Dość często ulega awariom, pęknięciom i może być konieczna naprawa bądź wymiana matrycy w laptopie.

Ceny matryc uzależnione są czy jest to matryca oryginalna czy zamiennik.

 

Wymiana matrycy w HP

Nasz serwis zajmuje się wymianą matryc do notebooków HP , netbooków HP beznapędowych jak również wymianą matrycy w laptopach HP DV3, DV5, DV6, DV7 oraz laptopach HP DV6000 HP DV9000.


 

W laptopach ASUS

Asus należy do popularnej grupy notebooków na naszym rynku wymiana matrycy w laptopie Asus należy do jednej z prostszych i niedrogich wymian czego nie da się powiedzieć np o wymianie matrycy w Sony Vaio gdzie koszt takiej operacji jest wyższy.

 

Wymiana w Toshibie

W tych komputerach wymiany matryc nie należą do najtrudniejszych i zazwyczaj są proste i tanie do wykonania. Wymiana matrycy w laptopie Toshiba to kwestia kilku godzin jeśli matryca jest dostępna na miejscu, jeśli nie, sprowadzenie matrycy do toshiba to najczęściej 2-3dni.

 

Gdzie wymienić matrycę w Acer

Jeśli nie wiedzą państwo gdzie wynmienić matrycę do laptopa z pewnością przyjdzie wam z pomocą wiedza i doświdczenie naszego serwisu. W tym serwisie wykonujemy naprawy wyświetlania w notebookach acer aspire acer travelmate acer extensa. Wykonamy wymianę matrycy w laptopie zarówno z z 10,1-calowym wyświetlaczem, 14,1", 15.6" LED - 16:9 WXGA - Aktywna matryca TFT kolor LCD, 18.4" LED - 16:9 HD 1080 - Aktywna matryca TFT kolor LCD, (15.6") LED - 16:9 WXGA - Aktywna matryca TFT kolor LCD - CineCrystal, (17.3") LED - 16:9 WSXGA - Aktywna matryca TFT kolor LCD.

 

Wymiana matrycy w Dell

Laptopy Dell to idealne rozwiązanie do domowego użytku jak i do biura. Wymieniamy matryce w notebookach dell o przekątnej 40cm (15.6") , 36cm (14"), 40cm (15.6"), 44cm (17.3"). Najpopularniejsze komputery dell z serii XPS to XPS 14z , Nowy! XPS 13 , XPS 15z , XPS l502X , Dell XPS 17. Inna seria laptopa dell w których wymiamy matrycę to dell latitude. W Dell Inspiron montowane są matryce o przekątnej 40cm (15.6") , 36cm (14"), 40cm (15.6"), 44cm (17.3")

 

Ile kosztuje matryca do sony vaio ?

Matryce do sony Vaio nie należą do najtańszych matryc na rynku. Zatem naprawia wyświetlania w notebooku Sony Vaio w której konieczna jest wymiana matrycy może wiązać się z koniecznością pozyskania oryginalnej matrycy od producenta zazwyczaj 200 do 300% droższej niż do innych modeli. Zdażyć się może że będą pasować zamienniki matrycy do sony vaio jednak wymaga to sprawdzenia ich dostępności.

 

Lenovo / IBM

Lenovo to marka, która osiągnęła wysokie wyniki w jakości sprzętu i małym odsetkiem laptopów , które trafiają do serwisu na tle innych marek jak asus acer sony vaio samsung. Wymiana matrycy w notebooku Lenovo nie powinna przysporzyć większych problemów.


 

MSI laptop dla wymagających

Pod maską laptopa MSI drzemie procesor Intel Core 2 Duo taktowany zegarem 2,4 GHz, 4 GB pamięci RAM oraz bardzo wydajna karta graficzna nVidia GeForce M130 GT. Ten komputer dysponuje ekranem o przekątnej 17 cali. Wymiana matryc do notebooka MSI nie powinna nastręczać problemów w serwisie.

 

Matryce do Fujitsu-Siemens Amilo

Do tych komputerów matryce są jeszcze dostępne choć firma przestała produkować notebooków.

 

Aristo

W zeszłym roku na stronach naszego portalu gościły recenzje laptopów dostępnych na polskim rynku pod marką Aristo. Dzisiaj serwisujemy komputery aristo oraz bez trudu wymieniamy matryce w tych laptopach.

Zapraszamy do serwisu notebooka w Mikołowie k/Katowic

Wszystkich Państwa witamy i zapraszamy do naszego serwisu komputerowego w Mikołowie na rynku. Aby sprostać Waszym potrzebom nasi serwisanci wykonają diagnostykę, wycenią naprawę laptopa, podadzą orientacyjny termin zakończenia naprawy. Naprawiamy laptopy wszystkich producentów min: HP , Acer , Asus , Sony vaio , Dell, Apple, Gateway, Lenovo, Samsung, LG, Toshiba oraz Fujitsu-Siemens. Diagnostyka jest płatna a jej koszt to 50zł brutto. Biorąc za nią pieniądze bierzemy odpowiedzialność za jakość i rzetelność udzielanych Państwu informacji. Nasi specjaliści nie tylko naprawią laptopa lecz również otoczą go opieką bo dla nas Jakość i Cena stawiane są na równej szali. Na potwierdzenie jakości każdej naprawy udzielamy Państwu gwarancji  w okresie: 3, 6 lub nawet 12 miesięcy. Zapraszamy do współpracy w zakresie serwisu firmy oraz osoby prywatne z okolic Rudy Śląskiej , Katowic , Tychów , Mikołowa , Gliwic oraz ościennych miejscowości województwa ślaskiego. Dla klientów z bardziej oddalonych rejonów Polski proponujemy kontakt emailowy , telefoniczny oraz przesyłkę sprzętu do serwisu Pocztą Polską oraz kurierem. Również regulowanie płatności może odbywać się za pomocą konta bankowego a dane do kontaktu przesyłamy e-mailem.

Serwis laptopów zapraszam do wymiany matrycy , Naprawy oparte są na oryginalnych matrycach LCD / LED lub tańszych zamiennikach o ile to oczywiście jest możliwe.

Naprawiony laptop / tablet  itp. odeślemy kurierem na wskazany adres.

 

Kontakt

logo małe adeesoft

Adee-soft
Usługi Komputerowe

Serwis Laptopów HP ASUS ACER
TOSHIBA DELL SONY VAIO APPLE
SAMSUNG Mikołów  k / Katowic


Projektowanie i poprawianie stroninternetowych i
sklepów internetowych Mikołów

43-190 Mikołów, ul. Rynek 1

Czynne pn-pt:9-17, sob:9-13

woj. Śląskie
Tel 1: 0048 322264435
e-mail: adeesoft@wp.pl
http://www.adeesoft.pl

znak parkingu

Parkingi w pobliżu:

Ul. Wojciecha
(pod armatą,przy ulicy)
Ul.Rajrcy (za strażą miejską)
Ul.Rynek 16 (pod urzędem miasta)
Ul.Młyńska 5 (parking PIK)

jak trafić do mikołowaDojazd do Mikołowa:

Dojazd z Katowic drogą
krajową nr 81
Katowice - Mikołów - Wisła.
Dojazd z Gliwic lub Tychów
drogą krajową nr 44
Gliwice - Mikołów - Tychy

Kliknij aby wyświetlić mapę.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj485
mod_vvisit_counterWczoraj507
mod_vvisit_counterTen tydzień3273
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień3506
mod_vvisit_counterTen miesiąc9858
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc13105
mod_vvisit_counterWszystkie689635

Aktualnie: gości 3 połączonych
Twój IP: 23.23.9.5
 , 
Dziś jest: Gru 20, 2014

Naprawiamy

Do głównych powodów z którymi klienci trafiają do naprawy ze swoim komputerem jest zalanie, przegrzanie, zbita matryca, konieczność czyszczenia laptopa. Każdy przypadek jest jednak inny dlatego należy zacząć od znalezienia usterki, wycenie naprawy, kontakcie z klientem i podjęciu decyzji o naprawie. Cała procedura jest bardzo prosta wystarczy pozostawić komputer w punkcie serwisowym i czekać na telefon. Najczęściej naprawa prostych usterek nie przekracza 2-3 dni a przy bardziej skomplikowanych naprawach płyt głównych, wymianie układów BGA, reballingu czy wymianie układów grafiki lub mostków MCP czas ten wydłuża się do ok tygodnia.

Polecane strony

Serwis Notebooka na śląsku

Projektowanie stron www

Ta strona internetowa używa ciasteczek ( cookies ), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Kliknij po wiecej Wszystko o ciasteczkach.

Rozumiem